Jag söker medarbetare

Vi hjälper er att rekrytera eller hyra in den personal som, med sin kompetens, matchar bäst med ert företag och de behov och förutsättningar ni har just idag.

Anledningar till att behöva anställa eller hyra in konsulter kan vara flera. Vi vet att saker som produktionstoppar, sjukskrivningar, föräldraledigheter eller tillväxtperioder kan påverka det behov ni har.

Konsulttjänster

Hyr först. Rekrytera sedan.

Som företag kanske ni ytterligare vill säkerställa att vi hittat rätt person för just er. Då kan ni välja att hyra en konsult från oss. Vi kan hjälpa ert företag med rätt person till ett nytt projekt, vid en planerad tjänstledighet eller om ni behöver stärka upp medarbetargruppen på kort eller lång sikt.

När du hyr personal genom oss så betalar du för den tid som medarbetaren arbetar hos er. Du får möjligheten att över en tid se potentiella medarbetare i det dagliga arbetet vilket kan leda till att ni vill rekrytera över konsulten för en mer permanent lösning.

Rekrytering

Rekryteringsprocess

För att ni som företag ska hitta rätt person till er tar Sway Sourcing ansvar för hela processen. Vi finns med i förberedelsefasen, i sökfasen och i anställningsfasen. Vi har kontakt med er för att göra en grundlig behovsanalys och bygga en kravprofil och se till de kompetenser ert företag har behov av att rekrytera. Sedan går vi vidare och skriver annons och annonserar tjänsten som ni vill ha tillsatt samt jobbar oss igenom vårt nätverk och CV-söker i olika databaser. Efter det gör vi ett urval och genomför intervjuer samt gör referenstagning på de kandiater som är i slutfasen av rekryteringsprocessen.

Det är viktigt för oss att ni ska känna er trygga med att vi hittar den medarbetare som har de kompetenser som just ert företag behöver. Vi tycker om att arbeta i hög takt och lägger tid på det vi anser är avgörande för en bra rekrytering, dels att skapa en kravprofil som stämmer med er arbetsplats specifika behov, dels att genomföra intervjuer och referenstagning som bygger på de kompetenser ni önskar.  

Rekrytera först. Betala sedan.

Vår sammanställning av alla bedömningsmoment för slutkandidaterna går vi igenom med er och ni kan ta ett beslut. Sway Sourcing tar inte betalt innan rekryteringen är avslutad och alla parter är nöjda och det skrivs ett avtal med en av våra kandidater.

Förutom att rekryteringsprocessen kan komma plötsligt och ta mycket tid i anspråk för den som ska genomföra den, kan en felrekrytering kosta mycket pengar för företaget. De kan även få negativa effekter på lång och på kort sikt.

Det är därför en god investering att ta hjälp av rekryterare med relevant erfarenhet och bra metoder. Vi på Sway Sourcing vill förstå ert företags organisation, kärnverksamhet samt behov för att utifrån det kunna göra rätt bedömning av kandidaterna så att det i slutändan blir en mer kostnadseffektiv och en precis matchning.

Ekonomi & Finans

Controller
Ekonom
Ekonomiassistent
Redovisningsekonom
Revisor

Försäljning

Försäljningschef
Inköpare
Key Account Manager
Säljare

HR (Human Resources)

HR- Chef
HR – Specialist
Personalvetare
Rekryterare

Kontor & Administration

Administratör
Assistent
Kundtjänstmedarbetare
Receptionist

Marknad

Marknadsförare
Marknadschef
Kommunikatör

IT

Mobil/apputveckling
Programmering/språk
Support/Teknik
Systemutveckling
Stödfunktioner
Webbutveckling

Ekonomi & Finans

Revisorns uppdrag är att granska redovisningen i ett företag för att, utifrån lagar och regler som gäller, se hur ledningen styr verksamheten. Ni kanske är i behov av en revisor specialiserad inom ett visst område så som skattelagstiftning eller redovisning internationellt. Företag kan även ha behov av att anställa en revisor vid implementering av nya system och strukturer eller vid deklaration och utredning.

Ert företag kanske söker en controller som länk mellan ledning och ekonomiavdelningen för att analysera, göra prognoser och säkerställa att ledningen får den information som behövs.

Vi arbetar med att förmedla medarbetare med olika uppdrag som ekonom, exempelvis finansekonom och redovisningsekonom. Våra kunder söker ofta ekonomiassistenter som stöttar ekonomichefen och som kan företagsekonomi, bokföring och lön.

Försäljning

Med en medarbetare anställd som försäljningschef får företaget en kompetent person som tillsammans med eller som en del av företagsledningen kan sätta upp mål och strategier samt att leda sitt team av säljare mot uppsatta mål. En försäljningschef behöver således kunna både bygga upp, leda och stärka sitt team samt bedöma prestationer och kunna kommunicera feedback på ett konstruktivt sätt.

De säljare som Sway Sourcing arbetar med har kompetens för det utåtriktade arbete som sälj innebär. Företag söker utesäljare som möter sina kunder för att sälja produkter eller tjänster, där det ibland kan innebära oregelbundna arbetstider samt resor i tjänsten. Ibland är det innesäljare som efterfrågas där kontakten med kunder ofta sker över telefon eller via digitala lösningar.

Företag behöver anställa inköpare av varor och/eller tjänster för att produktionen ska fungera. 

Vi förmedlar även medarbetare som har kompetens för rollen som Key account manager inom försäljning och vet att det inte bara krävs en god kännedom om företaget utan även en analytisk kompetens att se på konkurrenternas varor och tjänster samt att förstå kunderna och deras mönster för att hitta ytterligare sätt att öka försäljning.

HR

Avdelningen som arbetar inom Human Resources ska ge stöd i strategiska frågor som rör organisation, ledar- och medarbetarskap samt kompetensförsörjning. HR ger råd och stöd till chefer och medarbetare, utvecklar processer och även metoder och verktyg för rekrytering, kompetensutveckling, samverkan och arbetsmiljö. HR-chefen leder övriga medarbetare på avdelningen och ansvarar för processer, rutiner och verktyg inom personalfrågor.

Personalvetare arbetar med rekrytering och verksamhetsutveckling. Medarbetaren kan arbetsrätt, arbetsmiljölagar och har kunskap om vad som företaget/chefen behöver göra i samband med förhandling och omstrukturering.

Rekryteraren hjälper företag att hitta de kandidater med rätt kompetens när behov av att anställa uppstår. Flexibel, strukturerad och kommunikativ är grunden för att arbeta med människor.  

Kontor & Administration

Administratörens arbete kan variera mellan att på ett mer självständigt sätt ansvarar för egna arbetsuppgifter och olika projekt till att ge service och arbeta i receptionen i ett företag.

Beroende på vad företagets behov är varierar även den kompetens som krävs av medarbetaren, exempelvis schemaläggare, bokföring och fakturering samt administrera kunders förfrågningar.

En kundtjänstmedarbetare har i arbetsuppgift att svara på frågor om företagets tjänster och produkter eller att genomföra marknadsundersökningar.

Receptionisten arbetar i receptionen på företaget och grunden är att det är den medarbetaren kunder och besökare träffar först. Vikten av service och att ha ett bra kundbemötande är därför extra stort som receptionist.

Marknad

Marknadsförarens uppgift är att kommunicera plusen med ert företags idé, tjänst eller den vara ni arbetar med, för att skapa ytterligare intresse och öka försäljningen. Medarbetaren förstår vikten av att både bibehålla och ta hand om befintliga kundrelationer så väl som att utveckla dessa.

Marknadschefen har i uppdrag att bevaka omvärldstrender, ansvara för strategisk planering, konkurrensanalys, rekrytering, budget och resultatuppföljning. Det är vanligt att marknadschefen ingår i ledningsgruppen på företaget och har även ett tätt samarbete med säljteamet.

Kommunikatören driver förändring på företaget, bygger kultur och beroende på företaget kan man arbeta med medarbetarkommunikation eller extern kommunikation till att mäta och analysera resultat och att skapa strategier.

IT

Företag söker systemutvecklare för att ta fram och utveckla data/IT-system, inom exempelvis ekonomi. Arbetet kan innehålla programmering men kan även inriktas på avgränsade delar av system, som att utveckla mjukvara eller applikationer. Ofta finns behov av att rekrytera systemutvecklare när nya IT-system ska utvecklas eller då företag har redan befintliga system som ska förändras eller utvecklas vidare.

Supporttekniker eller servicedesktekniker är inriktade på att arbeta med support och användarstöd. Det dagliga arbetet handlar om att ge service inom IT, hjälpa användaren med problemlösning och teknisk support.

Vår rekryteringsprocess

Här kan du följa vår standardprocess. Vi är givetvis lyhörda och flexibla om ni som företag har andra önskemål eller vill ha fler steg i processen.

Analys av verksamhetens behov och utformning av kravprofil.

Utformning av annons och annonsering

Sökning i databaser och nätverk samt urval av matchande kandidater.

Videointervju eller telefonintervju.

Djupintervju.

Presentation av kandidater aktuella för tjänsten.

Intervju mellan kandidat och företag.

Referenstagning

Avslut av rekryteringsprocess och fakturering.

Uppföljning tillsammans med medarbetare och företag.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna eller fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig.